skip to Main Content

St Paulus Mission Statement

St Paulus is a co-educational Catholic Pre-Primary and Primary School which strives to inculcate Christian values within a trusting environment of mutual respect.

We are committed to offering a meaningful curriculum which reflects the changing needs of our society and which ensures that we are accessible to all.

While striving to maintain the highest academic standards, we shall at all times endeavour to be sensitive to the needs of each child, affording them the opportunity to realise individual potential and thereby also serving the community.

St Paulus Doelwitstelling

St Paulus is ‘n gemengde Katolieke Preprimêre en Primêre Skool wat streef na die inprenting van Christelike waardes in ‘n omgewing van wedersydse respek en vertroue.

Ons verbind onsself tot die aanbied van ‘n betekenisvolle kurrikulum wat die veranderende behoeftes van ons samelewing weerspieël en wat verseker dat ons vir almal toeganklik is.

Terwyl ons deurgaans daarna streef om die hoogste akademiese standaarde te handhaaf, verbind ons onsself daartoe om sensitief te wees vir die behoeftes van elke kind, en om sodoende geleenthede te bied vir die verwesenliking van potensiaal en diensbaarheid aan die gemeenskap.

Back To Top