skip to Main Content

St Paulus Mission Statement

St Paulus is a co-educational Catholic Pre-Primary and Primary School which strives to inculcate the Gospel values within an environment of Integrity, Accountability, Respect, Humility and Truth.

We are committed to offering a meaningful curriculum which reflects the changing needs of our society, and which ensures that we are accessible to all.

While striving to maintain the highest academic standards, we shall at all times endeavour to be sensitive to the needs of each child, affording the opportunity to realise individual potential and thereby also serve the community.

St Paulus Doelwitstelling

St Paulus is ‘n gemengde Katolieke Preprimêre en Primêre Skool wat streef na die inprenting van Evangeliese waardes in ‘n omgewing van Integriteit, Aanspreeklikheid, Respek, Nederigheid en Waarheid.

Ons verbind onsself tot die aanbied van ‘n betekenisvolle kurrikulum wat die veranderende behoeftes van ons samelewing weerspieël en wat verseker dat ons vir almal toeganklik is.

Terwyl ons deurgaans daarna streef om die hoogste akademiese standaarde te handhaaf, verbind ons onsself daartoe om sensitief te wees vir die behoeftes van elke kind, en om sodoende geleenthede te bied vir die verwesenliking van individuele potensiaal en diensbaarheid aan die gemeenskap.

Back To Top